Om oss

 

Biogass og -gjødselforum Vestland er et initiativ av Indre Hordaland Miljøverk IKS med støtte av Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

 

Prosjektet baserer seg på at biogass kan bidra til å løse klimautfordringer i flere sektorer, men krever regionalt samarbeid.

Hvorfor satse på tverrsektorielt samarbeid?

Behovet for et felles forum for biogass og biogjødsel

Et biogassanlegg er et knutepunkt hvor avfall omformes til en ressurs i form av biogass og biogjødsel. Dersom dette skal gjøres så bærekraftig som mulig, er det avgjørende at flere sektorer samarbeider om én og samme løsning:

Avfallsbransjen samler og leverer matavfall til anlegget.

Landbruksnæringen disponerer husdyrgjødsel og benytter seg av biogjødsel.

Transportbransjen investerer i gasskjøretøy og etterspørr biogass.

I tillegg kan andre næringer, som f.eks. oppdrettsnæringen bidra med fiskeslam eller annet organisk avfall som ikke utnyttes optimalt i dag.

Dersom et biogassanlegg skal lykkes, må alle aktørene være fornøyde med løsningen. Dette kan være krevende dersom kun én eller noen av næringene er involvert i planleggingen. Samtidig kan biogass bidra til å løse flere utfordringer:

  • Et samarbeid mellom landbruket og et biogassanlegg kan gi bedre gjødselhåndtering og bidra til å tilfredsstille kommende reguleringer, f.eks. ny gjødselvareforskrift.

  • Landbruket har skrevet en klimaavtale med regjeringen hvor biogassanlegg kan være en viktig bidragsyter for å redusere utslipp fra landbruket og øke karbonopptak i jord.

Alle de nevnte aktørene har altså gode grunner til å være interessert i biogassproduksjon, men det er vanskelig å samarbeide på tvers av sektorer dersom man ikke er klar over hverandres behov og begrensninger.

Dette kontaktforumet skal fasilitere et tverrsektorielt samarbeid ved å være en arena for å dele informasjon, drive kunnskapsformidling og invitere til dialog.

Kontaktforumet opprettes tidlig i 2020, og vil invitere til 3 samlinger i løpet av året. De kan lese mer om disse samlingene i fanen "Program 2020" i menyen øverst.

Biogass- og Gjødselforum Vestland er administrert av Indre Hordaland Miljøverk IKS med støtte fra Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Samarbeidspartnere
Kontaktinformasjon

Spørsmål om biogass?

​Telfon: ​+47 90 70 71 99

Epost: tord.araldsen@ihm.no​​​